Zwroty i reklamacje

Zwroty:

  1. Sprzedający dokona niezwłocznie zwrotu należności w przypadku

a) anulowania Zamówienia w całości lub części (w przypadku zwrotowi podlega odpowiednio całość lub część wartości Zamówienia) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu wskutek odstąpienia od umowy;

c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy i braku dalszych ustaleń.

  1. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie towaru, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  2. Sprzedający dokona niezwłocznie zwrotu płatności po akceptacji przez Kupującego korekty faktury, która zostanie wysyłana na adres mailowy wykorzystany w zamówieniu. Potwierdzanie polega na kliknięciu w link przesłany w wiadomości mailowej. W przypadku Kupujących będących konsumentami zwrot płatności nastąpi z zachowaniem terminów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Reklamacje:

  1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
  2. W przypadku wadliwości nabytych towarów Kupującym będącym konsumentami przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.). 
  3. Reklamacje składa się na adres siedziby Sprzedającego.
  4. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Kupującego, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Kupującego, a w razie wątpliwości również potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru.
  5. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni. 
  7. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.