Regulamin

REGULAMIN 
SKLEPU INTERNETOWEGO BWTSHOP
 


§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Podmiotem prowadzącym sprzedaż jest Sklep internetowy działający pod adresem www.expertfotowoltaika.pl (zwany dalej Sklepem), do którego prawa przysługują podmiotowi: IMAX ANETA STĘPNIAK (zwanego dalej Sprzedającym), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "IMAX ANETA STĘPNIAK", ul. Kokosowa 29, 72-006 Szczecin, NIP 8522237254 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności:

a) prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego,

b) zasady składania zamówień

c) zasady zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży towarów znajdujących się w bieżącej ofercie Sprzedającego,

d) zasady realizacji i obsługi umów

e) zasady postępowania reklamacyjnego;

f) ochrony danych osobowych;

g) zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Kupującemu dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

 1. Sprzedający udostępnia Kupującemu nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu Sklepu, w tym również możliwość jego pobrania i archiwizacji lub też sporządzenia jego wydruku. Regulamin jest ponadto udostępniany Kupującemu w toku procedury składania zamówienia. 
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu w ramach procedury B2B, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 3. Prawo odstąpienia od umowy, prawo pozasądowego rozwiązywania sporów oraz inne postanowienia Regulaminu wyraźnie odnoszące się do konsumentów zastrzeżone są wyłącznie dla Kupujących będących konsumentami.
 4. W zakresie dotyczącym przedsiębiorców wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
 5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Zdjęcia produktów oferowanych w Sklepie mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów w szczególności w zakresie odcienia koloru. Informacje dotyczące wymiarów i wagi towaru są podawane w oparciu o dane producenta towaru.


§ 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na:

a) umożliwieniu Kupującemu założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu uprawniającego do dokonywania zakupów w Sklepie (dalej jako Konto)

b) udostępnieniu Kupującym formularza umożliwiającego złożenie zamówienia na stronie internetowej Sklepu (dalej jako Formularz zamówienia). 

 1. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Kupującym korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się przy użyciu wybranego przez użytkownika loginu i hasła. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) adresu do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny)

d) adres poczty elektronicznej.

 1. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedającemu żądania usunięcia konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail na adres info@expertkominki.pl
 2. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Kupującym składania zamówień (oświadczeń woli) towarów oferowanych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą niniejszym Regulaminie. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
 4. Sprzedawca zastrzega, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich, wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami. Zwalnia się Sprzedającego z odpowiedzialności za zaniechania użytkowników Sklepu w tym zakresie.
 5. Użytkownicy korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, składania zamówień bez woli zapłaty, generowania sztucznego ruchu uniemożliwiającego korzystania ze Sklepu przez innych użytkowników, instalowania lub korzystania ze Sklepu przy użyciu oprogramowania automatycznego, tzw. botów . 
 6. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub poprzez pocztę elektroniczną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.


§ 3. Składanie i anulowanie zamówień. Zawarcie umowy.

 1. Zamówienia składane są:

a) poprzez stronę internetową Sklepu:

- po zarejestrowaniu konta i przy użyciu uzyskanego loginu i hasła - przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;

-  bez rejestracji konta – poprzez wypełnienie formularza zamówienia - przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;

b) telefonicznie poprzez kontakt ze Sprzedającym pod podany na stronie internetowej numer telefonu – w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-20:00 ;

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@expertkominki.pl

 1. W przypadku składania Zamówienia telefonicznie Sprzedawca podaje Kupującemu będącemu konsumentem informacje dotyczące:

a) głównych cech świadczenia;

b) dostępności towaru;

c) oznaczenia Sprzedającego;

d) łącznej ceny za towar oraz opłaty za jego dostawę;

e) prawa odstąpienia od Umowy;

f) okresu realizacji Umowy i czasie trwania Umowy.

 1. W przypadku zamówień składanych telefonicznie Kupujący zobowiązany jest do podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia, realizacji i obsługi Umowy.
 2. Informacja o głównych cechach, cenie, dostępności towaru dostępna jest w sklepie internetowych przy zdjęciu lub opisie danego towaru.
 3. Złożenie zamówienia nie jest dla Sprzedającego wiążące do chwili jego potwierdzenia i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest dostępność towaru możliwego do zbycia w cenie zaakceptowanej przez Kupującego.
 4. Jeżeli zamówienie składane jest przez podmiot działający jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.
 5. Przez złożenie zamówienia przez stronę internetową należy rozumieć:

a) wybór rodzaju i liczby produktów.

b) zaznaczenie / kliknięcie opcji "dodaj do koszyka"

c) wypełnienie formularza zamówienia, z podaniem danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy, jej realizacji i obsługi,

d) wybór sposobu płatności i dostawy,

e) wybór właściwej stawki VAT towaru,

f) zapoznanie się z treścią Regulaminu Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz Postanowień dotyczących ochrony danych osobowych;

g) zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony "Zamów i zapłać". Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu wiążą się z obowiązkiem zapłaty. 

 1. Warunkiem zawarcia umowy i jej realizacji jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Kupujący potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacją jego postanowień poprzez zaznaczenie odpowiedniego pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie. 
 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej Z chwilą doręczenia tej wiadomości e-mail na serwer poczty elektronicznej Kupującego zostaje zawarta umowa sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest dokument PDF zawierający wszystkie dane zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy. 
 4. Kupujący może anulować złożone zamówienie do chwili zawarcia umowy sprzedaży (potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego).
 5. W przypadku, gdy realizacja całości lub części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający bez zbędnej zwłoki, drogą elektroniczną lub telefonicznie informuje Kupującego o anulowaniu zamówienia w całości albo proponuje Kupującemu anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. Kupujący dokonuje wyboru w terminie 2 dni od dnia złożenia propozycji. W razie akceptacji takiego rozwiązania przez Kupującego zamówienie uważa się za niezłożone w części anulowanej. W razie braku akceptacji zamówienie uważa się za niezłożone w całości.
 6. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za towar w terminie 3 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty poniesione przez Kupującego, w szczególności związane z zapłatą za towar przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub omyłki popełnione przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub jego modyfikacji.
 8. Umowa zawarta między stronami zawarta jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu.


§ 4. Cena i płatność.

 1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami netto i muszą być powiększone o należny podatek od towarów i usług, oraz wyrażone są w złotych polskich (PLN), z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Stawka podatku od towarów i usług na towary oferowane w Sklepie może być uzależniona od spełnienia dodatkowych warunków. Kupujący składając zamówienie określa czy jest uprawniony do zastosowania preferencyjnej stawki podatki od towarów i usług czy też korzysta ze stawki podstawowej. W razie woli skorzystania z preferencyjnej stawki podatku Kupujący zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków. Wszelkie konsekwencje nieprawdziwości oświadczenia ponosi Kupujący, w tym również konsekwencje
 3. Sprzedawca informuje, że do skorzystania ze stawki VAT wysokości 8% uprawnieni są wyłącznie Kupujący będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej dokonujący zakupu i instalacji paneli oraz aparatury na bryle budynku spełniającego definicję budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 4. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy w szczególności opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe, są wskazywane Kupującemu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia. 
 5. Ceną wiążącą i ostateczną dla Kupującego jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. 
 6. Zastrzega się prawo do modyfikacji ceny przez Sprzedającego przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Po potwierdzeniu Zamówienia Sprzedający może zmodyfikować cenę wyłącznie w sytuacji zmiany ceny towaru u dostawcy. W takim wypadku niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Kupującego, który może od umowy odstąpić bez ponoszenia kosztów, a wszelkie wpłacone należności są mu zwracane w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
 7. Płatność za zamówiony towar może być w formach płatności możliwych do wyboru w formularzu zamówienia, w szczególności:

a) płatność za pośrednictwem serwisu płatności Przelewy24  - PayPro SA

b) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności

c) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem ,

d) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności ,

 1. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer ... W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia
 2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24  - PayPro SA
 4. Realizacja umowy potwierdzana jest wystawieniem paragonu fiskalnego, rachunku lub faktury – według dyspozycji Kupującego.


§ 5. Zwrot należności.

 1. Sprzedający dokona niezwłocznie zwrotu należności w przypadku

a) anulowania Zamówienia w całości lub części (w przypadku zwrotowi podlega odpowiednio całość lub część wartości Zamówienia) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu wskutek odstąpienia od umowy;

c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy i braku dalszych ustaleń.

 1. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie towaru, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Sprzedający dokona niezwłocznie zwrotu płatności po akceptacji przez Kupującego korekty faktury, która zostanie wysyłana na adres mailowy wykorzystany w zamówieniu. Potwierdzanie polega na kliknięciu w link przesłany w wiadomości mailowej. W przypadku Kupujących będących konsumentami zwrot płatności nastąpi z zachowaniem terminów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§
6. Dostawa.

 1. Dostawa produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej lub Kupujący dokona odbioru osobistego lub za pośrednictwem swojego przewoźnika. 
 2. Realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, według wyboru Kupującego dokonanego przy składaniu zamówienia, względnie – dostępności usług. Towar dostarczany są na adres Kupującego wskazany w formularzu zamówienia. 
 3. Dostawy towarów zamawianych w trybie przewidzianym niniejszym Regulaminem są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Kupującego przed złożeniem zamówienia. 
 4. Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić po stronie Klienta obowiązek zapłaty cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji Klient proszony jest o skontaktowanie się z właściwym organem ds. celnych lub akcyzowych. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Sprzedający może odmówić dostawy towaru poza granice Unii Europejskiej lub zażądać płatności z góry.
 6. Kupujący podczas odbioru towaru ma obowiązek sprawdzenia stanu oraz kompletności przesyłki, w szczególności dokonana oceny, czy produkt nie zawiera uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. W razie stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności przesyłki lub innych wad uniemożliwiających odbiór towaru lub mających wpływ na ewentualne roszczenia Kupującego, jest on uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a w razie jej przyjęcia zobowiązany do sporządzenia krótkiego opisu powstałego uszkodzenia na liście przewozowym oraz złożenia czytelnego podpisu zarówno przez odbierającego jak i pracownika firmy kurierskiej. Zaniechanie powyższemu obowiązkowi odbywa się na wyłączne ryzyko Kupującego.
 7. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia zamówienia, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. 
 8. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 7 dni roboczych.

b) Dostawa towaru przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

c) Dostawa towaru poza granice Polski następuje w terminie deklarowanym przez przewoźnika

d) tj. od 1 do 10 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).


§
7. Reklamacje.

 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. W przypadku wadliwości nabytych towarów Kupującym będącym konsumentami przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.). 
 3. Reklamacje składa się na adres siedziby Sprzedającego.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Kupującego, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Kupującego, a w razie wątpliwości również potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru.
 5. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni. 
 7. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.


§ 8. Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, w szczególności opakowania towaru w sposób umożliwiający jego dostarczenie Sprzedającemu bez uszkodzeń. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Kupujący, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Kupujący może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), jak również z formularza zwrotu wysyłanego na adres e-mail Kupującego po wykonaniu zamówienia. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący będący konsumentem złożył zamówienie przed jego przyjęciem przez Sprzedającego, zamówienie jest niewiążące.
 4. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przenoszących wartość najtańszego sposobu dostawy.
 5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku, gdy towary ze względu na swój charakter (np. towary wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu towaru będą zależały od cennika przewoźnika świadczącego usługę transportową. Kupujący zobowiązany jest w takim wypadku uzgodnić formę i koszt wysyłki ze Sprzedającym.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności: 

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Jeżeli Kupujący zażądał rozpoczęcia świadczenia usług, o ile takie usługi oferta Sprzedającego w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. 
 2. Kupujący powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

 

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. W razie nieuznania przez Sprzedającego reklamacji Kupującego będącego konsumentem, Kupujący może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
 2. Kupujący ma możliwość w szczególności zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku. 
 3. Kupujący ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.


§ 10. Obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych.

 1. Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 2016.05.04 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  Sprzedający informuje, że Administratorem Danych Osobowych Kupującego (ADO) jest: IMAX ANETA STĘPNIAK.
 2. Mając na uwadze treść art. 13 i 14 RODO informuję, że dane osobowe Kupującego są przetwarzane zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej w celu zawierania, realizacji i wykonania umowy/umów związanej/ych z ze sprzedażą hurtową i detaliczną prowadzoną w sklepie stacjonarnym, oraz sklepach internetowych www.expertfotowoltaika.pl a także do prowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
 3. Przetwarzaniu będą podlegały te kategorie danych Kupującego, w których posiadaniu jest Sprzedający takie jak np.: imię i nazwisko, NIP, PESEL, adres mailowy, numer/y telefonu/ów, miejsce zatrudnienia, miejsce zamieszkania i inne podane w formularzu zamówienia lub niezbędne do realizacji umowy, etc. 
 4. Dane osobowe Kupującego, z zastrzeżeniem  zasad zawartych w art. 5 RODO, mogą być udostępnione do przetwarzania tym podmiotom, z których usług korzysta Sprzedający w ramach realizacji zawartej umowy oraz organom publicznym w zakresie spraw zleconych lub w jakich jest to wymagane przepisami prawa.  
 5. Do tych podmiotów, o których mowa powyżej zaliczać się będą m.in.:

- Biuro Rachunkowe które prowadzi obsługę finansowo-księgową i kadrową Sprzedawcy, Firma Ubezpieczeniowa, organy Podatkowe, firma informatyczna etc. 

 1. Dane osobowe Kupującego nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Dane osobowe, pozyskane:

- w celu zawarcia umowy przechowywane są przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz Kupującym skontaktował się ze Sprzedającym w sprawie jej zawarcia/wykonania,

- w związku z zawarciem umowy sprzedaży przetwarzane są dane do końca okresu przedawnienie potencjalnych roszczeń z tej umowy, a dane finansowo-księgowe do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.  

 1. Kupującemu przysługuje prawo do dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania danych (art. 16 RODO) i usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) jeżeli nie zachodzą nadal okoliczności o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), bycia powiadomionym przez ADO o sprostowaniu, usunięciu lub o ograniczeniu przetwarzania danych (art. 19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO), jeżeli Kupujący uważa, że Sprzedający przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO), które przetwarzamy na podstawie twojej zgody, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez Sprzedającego  danych osobowych Kupującego są Sprzedającemu niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 
 2. Podanie przez Kupującego danych jest zgodne z prawem, w tym przypadku z art. 6 ust. 1 lit. a-f ww. RODO i dobrowolne.
 3. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem zawarcia, realizacji i obsługi zawartej Umowy.
 4. Dane Kupującego nie będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, w tym również w formie profilowania. 

§
11. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy. 
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Kupujących nabytych przed dniem wejścia w życie zmian. 
 3. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

a) Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy,

b) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

c) Wzór oświadczenia w zakresie opodatkowania VAT

Regulamin obowiązuje od dnia 10 września 2018r.

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowidnie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), a w zakresie dotyczącym konsumentów także ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

 

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. 

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia działająca w imieniu Kupującego, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Dla dochowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie przez Kupującego informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). 

 

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedającego.


Skutki odstąpienia od umowy : 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrotowi podlegają wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

 

Zwrot płatności realizowany jest w takiej samej formie, jaka została użyta przez Kupującego, chyba że Kupujący postanowi inaczej. Kupujący nie ponosi opłat w związku ze zwrotem świadczenia. Zastrzega się prawo Sprzedającego do wstrzymania zwrotu płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do czasu jej dostarczenia dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 

W razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy rzecz musi być Sprzedawcy zwrócona bez śladów użytkowania, znamion montażu lub innego naruszenia integralności rzeczy. Zwrot musi nastąpić niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


............................................

Imię i nazwisko konsumenta:  

............................................

Adres konsumenta:
........................................

........................................

........................................
Działając w imieniu własnym niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy ..................................... / od umowy o świadczenie następującej usługi(*): 

...............................................................................................

...............................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):  ..................................................

 

 

Podpis:

............................................ 


Miejscowość, data:

............................................

 

 

 

OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że dokonuję zakupu będąc osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, na własne potrzeby niezwiązane z działalnością gospodarczą.

 

Instalacja towaru objętego umową, tj. paneli oraz aparatury odbędzie się na bryle budynku spełniającego definicję budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym.

 

Montaż instalacji nastąpi w miejscu ....................................

 

Niniejsze oświadczenie składam ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi związanymi z jego nieprawdziwością.