Jak kupować?

 1. Zamówienia składane są:

a) poprzez stronę internetową Sklepu:

- po zarejestrowaniu konta i przy użyciu uzyskanego loginu i hasła - przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;

-  bez rejestracji konta – poprzez wypełnienie formularza zamówienia - przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;

b) telefonicznie poprzez kontakt ze Sprzedającym pod podany na stronie internetowej numer telefonu – w dniach od poniedziałku do soboty  w godzinach 8:00-20:00 ;

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@expertkominki.pl

 1. W przypadku składania Zamówienia telefonicznie Sprzedawca podaje Kupującemu będącemu konsumentem informacje dotyczące:

a) głównych cech świadczenia;

b) dostępności towaru;

c) oznaczenia Sprzedającego;

d) łącznej ceny za towar oraz opłaty za jego dostawę;

e) prawa odstąpienia od Umowy;

f) okresu realizacji Umowy i czasie trwania Umowy.

 1. W przypadku zamówień składanych telefonicznie Kupujący zobowiązany jest do podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia, realizacji i obsługi Umowy.
 2. Informacja o głównych cechach, cenie, dostępności towaru dostępna jest w sklepie internetowych przy zdjęciu lub opisie danego towaru.
 3. Złożenie zamówienia nie jest dla Sprzedającego wiążące do chwili jego potwierdzenia i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest dostępność towaru możliwego do zbycia w cenie zaakceptowanej przez Kupującego.
 4. Jeżeli zamówienie składane jest przez podmiot działający jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.
 5. Przez złożenie zamówienia przez stronę internetową należy rozumieć:

a) wybór rodzaju i liczby produktów.

b) zaznaczenie / kliknięcie opcji "dodaj do koszyka"

c) wypełnienie formularza zamówienia, z podaniem danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy, jej realizacji i obsługi,

d) wybór sposobu płatności i dostawy,

e) wybór właściwej stawki VAT towaru,

f) zapoznanie się z treścią Regulaminu Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz Postanowień dotyczących ochrony danych osobowych;

g) zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony "Zamów i zapłać". Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu wiążą się z obowiązkiem zapłaty. 

 1. Warunkiem zawarcia umowy i jej realizacji jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Kupujący potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacją jego postanowień poprzez zaznaczenie odpowiedniego pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie. 
 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej Z chwilą doręczenia tej wiadomości e-mail na serwer poczty elektronicznej Kupującego zostaje zawarta umowa sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest dokument PDF zawierający wszystkie dane zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy. 
 4. Kupujący może anulować złożone zamówienie do chwili zawarcia umowy sprzedaży (potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego).
 5. W przypadku, gdy realizacja całości lub części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający bez zbędnej zwłoki, drogą elektroniczną lub telefonicznie informuje Kupującego o anulowaniu zamówienia w całości albo proponuje Kupującemu anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. Kupujący dokonuje wyboru w terminie 2 dni od dnia złożenia propozycji. W razie akceptacji takiego rozwiązania przez Kupującego zamówienie uważa się za niezłożone w części anulowanej. W razie braku akceptacji zamówienie uważa się za niezłożone w całości.
 6. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za towar w terminie 3 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty poniesione przez Kupującego, w szczególności związane z zapłatą za towar przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub omyłki popełnione przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub jego modyfikacji.
 8. Umowa zawarta między stronami zawarta jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu.